oświadczenie kandydata o niekaralnosci za umyślne przestępstwo skarbowe

site
każdej nocy to wraca...

Temat: Oświadczenia do pracy w adm. państwowej...
Witam, chcę złożyć papiery do pracy w administracji państwowej, ale wszędzie są tam wymagane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. I teraz dwa pytanka: - czy jako oświadczenie mogę napisać to samemu, że: "oświadczam, iż..." itd to co ma być, ubrane w odpowiednią formę (no bo oświadczenie, to nie zaświadczenie...) - a jeśli nie, to gdzie zdobyć takowe oświadczenia i ile to...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=446662Temat: laboranta w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej
wymagań formalnych: - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - życiorys i list motywacyjny, - kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-61 66-190-65. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone....
Źródło: bastasquad.fora.pl/a/a,197.html


Temat:
Anna Nowak Kielce, 2010.01.20 Ul. Prosta 2 Kielce 00-000 Do Komenda Miejska Policji Plac Armii Czerwonej 00-000 Kielce OŚWIADCZENIE Dot. zgłoszenia kandydata na stanowisko......... np. Inspektor w Zespole Łączności i Informatyki ... do korzystaniu w pełni z praw publicznych, • nie jestem skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe to wystarcza, jeśli chodzi o niekaralność, potem...
Źródło: stajenka.fora.pl/a/a,2964.html


Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Urząd Skarbowy w Żninie Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw w referacie Podatków Pośrednich ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: * Żnin URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE 88-400 Żnin ul. Kl.Janickiego l8 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: * obsługa deklaracji w zakresie podatku VAT ... kopia dokumentu tożsamości o kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie o kopie świadectw pracy o oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa umyślne i przestępstwa skarbowe o oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o życiorys i list motywacyjny Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Inne informacje: Oferty nie spełniające wymagań i niezakwalifikowane zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. (052 )3030453. W ramach postępowania kwalifikacyjnego bedzie prowadzona rozmowa z kandydatami. Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28 pod adres: Urząd Skarbowy Kl. Janickiego 18 88-400 Żnin
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


Temat: Wolne stanowiska w policji.
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania ... myślenia, o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, o staranność, o niekaralność, o odporność na stres, o dobra organizacja pracy, o dyspozycyjność. wymagania dodatkowe * doświadczenie na podobnym stanowisku, Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych * kopie...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=807


Temat: Praca na rzecz przyrody
Przesyłam na prośbę D. Radziwiłł: http://monitoringptakow.gios.gov.pl Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty ds. monitoringu przyrody Liczba lub wymiar etatu: 1 ... innych, poza angielskim, języków obcych. Wymagane dokumenty i oświadczenia: . kopia ważnego dowodu osobistego, . kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, praktykę zawodową, . świadectwa lub inne dowody dokumentujące znajomość języka angielskiego, . oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, . oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie . oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów ... adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa z dopiskiem: DM/WK/32/08 Inne informacje: Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa na czas określony. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3599


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
przestępstwa popełnione umyślnie - osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych - cieszy się nieposzlakowaną opinią - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym ... o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska głównego księgowego; 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji; 7.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 9. oświadczenie, że osoba nie była karana prawomocnie za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe; Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, Plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn, w ... kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela dyrektor szkoły mgr Roman Olejnik tel. (0 62) 725-22-28 wew. 33
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2762


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
OGŁOSZENIE O NABORZE Starosta Krotoszyński poszukuje kandydata na Samodzielne stanowisko ds. kontroli - INSPEKTOR Wymiar etatu: 1 etat Wymagania konieczne dla osób: - wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, - osoba nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie, - osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, - cieszy się nieposzlakowana opinią, - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, - minimum 3 lata stażu ... postępowania administracyjnego, - umiejętność sprawnej organizacji pracy i współdziałania, - komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, - umiejętność obsługi komputera, (programy Word, Excel) - kandydat może przedstawić posiadane uprawnienia z zakresu rachunkowości lub finansów, - kandydat może przedstawić listy ... motywacyjny, 2. kwestionariusz osobowy + zdjęcie, 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczenia o ukończeniu kursów, seminariów itp.) 4. kserokopie świadectw pracy, 5. oświadczenie osoby, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska, 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 10. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności), 11. dokumenty lub oświadczenie potwierdzające 2 letnią praktykę w księgowości. Dokumenty należy składać w pokoju nr 26 lub w sekretariacie Starostwa w terminie do ... Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp 10 Koperta powinna zawierać dopisek – ”Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. kontroli” Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1107


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
Główny księgowy w SOSW Konarzew Konarzew, 09.01.2008r. Główny księgowy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie Ogłoszenie o naborze Dyrektor Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie poszukuje kandydata na stanowisko: główny księgowy Wymiar etatu: 1 etat Wymagania konieczne dla kandydatów: - wykształcenie wyższe ekonomiczne staż 3 lata lub średnie ekonomiczne staż 6 lat zgodnie z ustawą o finansach publicznych, - wskazane doświadczenie 5 lat stażu na stanowiskach urzędniczych w jednostkach sektora publicznego, - osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne, - osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, - osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - posiada ... o ukończeniu kursów, seminariów itp.), - posiadane kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o odbyciu stażu lub uprawnień zawodowych, - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, - zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, - oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej ( określić charakter działalności ), - oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe. Główne zadania na stanowisku: - prowadzenie rachunkowości SOSW w Konarzewie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, - prowadzenie gospodarki finansowej ... „oferta zatrudnienia na stanowisko głównego księgowego” w SOSW w Konarzewie - nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny, - po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze upowszechnia się listę kandydatów którzy spełniają wymagania formalne, - informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru jeśli nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Informacje upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej WWW.bip.starostow.krotoszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej SOSW Konarzew. /-/ Dyrektor – mgr Daria Rakowiecka-Nowacka
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2307


Temat: Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska
OGŁOSZENIE Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie poszukuje kandydata na stanowisko: głównego księgowego Wymiar etatu: pełny etat Wymagania konieczne dla kandydatów: - wykształcenie wyższe - ogółem staż pracy 3 lata praktyki w księgowości - osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne, - osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, - osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - stan zdrowia pozwalający na ... świadectw pracy, zaświadczenie o odbyciu stażu lub uprawnień zawodowych, 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska, 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, 9. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej ( określić charakter działalności ), 10.Oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe. Określenie głównych zadań wykonywanych na stanowisku: - …………..………………………………………………………………… Miejsce złożenia dokumentów: Dokumenty należy składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, ul. Kołłątaja 1, ... umieścić informację: „Oferta zatrudnienia na stanowisko głównego księgowego ” 3. Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny. 4. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. 5. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru jeśli nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata....
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3370All right reserved.
© każdej nocy to wraca...