oswiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celow rekrutacji

site
każdej nocy to wraca...

Temat: praca w wojewódzkim urzędie ochrony zabytków !!!
" />http://www.pracuj.pl/oferty/1115536_content.html Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego ds. organizacyjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie ... obsługi komputera, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność. Wymagania dodatkowe: - staż pracy w administracji, Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - życiorys i list motywacyjny, Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje pod nr. tel. (012) 426-10-10 wew. 222...
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=49010Temat: Praca biurowa / Administracja
danych, -prowadzenie postępowań podatkowych i opracowywanie projektów decyzji określających wysokość zobowiązania podatku od czynności cywilnoprawnych, -przyjmowanie podatników oraz udzielanie informacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, -tworzenie rejestrów przypisów / odpisów w celu przekazania do księgowości bieżącej informacji o powstałych zobowiązaniach podatkowych, -analizowanie odwołań i zażalenia w celu ich rozpatrzenia. Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy -wyksztalcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne lub prawnicze ... oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych -doświadczenie w pracy w organach podatkowych Wymagane dokumenty i oswiadczenia: -życiorys i list motywacyjny -oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji -kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie -kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego -oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych -kopie świadectw pracy Termin skladania dokumentow:2010-04-20 Miejsce skladania dokumentow: Urząd Skarbowy Staszica 1 05-800 Pruszków Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr tel: 0-22 738-08-23 Inne informacje umowa na czas określony , Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne zostaną odrzucone. źródło: www.praca.gazetapraca.p
Źródło: forum-pruszkow.pl/viewtopic.php?t=399


Temat: Dewiza: mało robić dużo mówić...
pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, Kandydaci zainteresowani pracą powinni złożyć dokumenty do dnia...
Źródło: foty.ladek.eu/viewtopic.php?t=344


Temat: Archiwum ofert pracy w Polsce.
" />Departament Służby Cywilnej Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Laboratorium Wojewódzkim Region Name: zachodniopomorskie Liczba lub wymiar etatu: 2 Główne obowiązki: Wykonywanie zadań określonych ... zespole, - znajomość zagadnień z zakresu systemu zarządzania jakością, - prawo jazdy kat. B. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - życiorys i list motywacyjny, Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać...
Źródło: forum.mikrobiolodzy.pl/viewtopic.php?t=98


Temat: WYBORY-Dyrektora Sanepidu w Słupsku
o niekaralności za przestępstwa umyślne - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - kopią dyplomu ukończenia studiów wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje -...
Źródło: obywatelski.slupsk.pl/forum/viewtopic.php?t=621


Temat: [Katowice] Urząd, Rada, Wydziały Miasta
prowadziła bazę danych o terenach i obiektach inwestycyjnych na terenie Miasta Katowice, – brała udział w przygotowywaniu kompleksowej informacji dla inwestorów – pomagała w wyborze właściwego miejsca na lokalizację inwestycji, - brała udział w obsługiwaniu systemu zarządzania jakością (ISO) – prowadziła korespondencję związaną z kontaktami z inwestorami prywatnymi (ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych) Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: – kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice lub w Urzędzie Miasta Katowice), – odręcznie napisany życiorys, – list motywacyjny, – kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, – podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, – podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze –...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=2154


Temat: PISZĄ O NAS
Przykładowe ogłoszenie Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 Wójt Gminy Bytnica - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 I. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 1) ukończone 18 lat, 2) co najmniej wykształcenie średnie (wskazane jest aby rachmistrzami były osoby z wykształceniem rolniczym, geodezyjnym lub ekonomicznym), 3) zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie Gminy ... podstawowym zakresie, 10) biegła umiejętność obsługi komputera, 11) znajomość terenu gminy. 12) umiejętność korzystania z map cyfrowych Ważna informacja! Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie ... emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego, * w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny. 2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, 3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe), 5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów wykonywania obowiązków rachmistrza spisowego w spisie rolnym 2010". IV. Termin składania zgłoszeń: 1-10 czerwca 2010 roku. V. Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Bytnica Bytnica 52 66-630 Bytnica Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem ‟Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010". Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną poinformowani o...
Źródło: lja.pl/lja/viewtopic.php?t=3150All right reserved.
© każdej nocy to wraca...