oswiadczenie majatkowe radnego wzor

site
każdej nocy to wraca...

Temat: Bieńkowski zapomniał ??
Mysle, że problem wynika z błędnej interpretacji przepisów. Czeka nas kolejna łamigłowka prawnicza. ps. Gdyby przyjąć wyjasnienie p. Henryka Bieńkowskiego, to zauwazyc nalezy, że w punkcie VIII oswiadczenia majatkowego (którego wzór jest narzucony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 2003r - a pozycje wynikaja z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym) powinien znaleźć się tytuł - dieta radnego.
Źródło: forum.tkk.pl/engine/viewtopic.php?t=16695Temat: Oświadczenia majątkowe radnych - uzupełnienie
" />USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity) (Dz.U.01.142.1591) ">Art. 24h.(9) 1. Radni są obowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, zawierające w szczególności informacje o ... a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego. Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. 2. Wiadomości zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę służbową, chyba że osoba, która je złożyła, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący rady gminy może podjąć decyzję o ujawnieniu oświadczenia, pomimo braku zgody składającego oświadczenie, po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej. 3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się przewodniczącemu rady gminy w terminie trzydziestu dni od dnia objęcia mandatu. Kolejne oświadczenia radni składają co roku, do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na dwa miesiące przed datą wyborów do rad gmin. Analizy zawartych w oświadczeniu danych dokonuje przewodniczący rady gminy. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 5. Przewodniczący rady gminy składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przewodniczącemu zarządu gminy. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku naruszenia terminów określonych w ust. 4, radnemu nie przysługuje dieta do czasu złożenia oświadczenia. 7. Podanie nieprawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 247 § 1(10) Kodeksu karnego. Sprawa jest jasna.
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=14112


Temat: Pytań jest dużo, a odpowiedzi brak
rezydenta, sekretarza, skarbnika. Jednak rzykład dany z góry, wcale nie oznacza, że niżej go dostrzegą. I tu wracamy na własne odwórko (www.bip.koszalin. l). Oświadczeń majątkowych koszalińskich radnych za rok ubiegły brak. Można za to ocieszyć się oświadczeniem rezesa KTBS, Piotra Krolla (jest także oświadczenie oprzedniego rezesa Ryszarda Popika) i wiceprezesa ZOS, Sylwestra Gawrońskiego. I na tym koniec, a rzecież spółek komunalnych w Koszalinie mamy więcej. Na szczęście jest wgląd w stan konta rezydenta Mirosława Mikietyńskiego. – Wszystko zostanie jak najszybciej uzupełnione, oświadczenia radnych owinny być już dzisiaj dostępne, a dyrektorów spółek komunalnych jutro – zapewniał nas w czwartek Robert Grabowski, rzecznik rasowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W Starostwie Powiatowym oświadczeń majątkowych radnych za rok ubiegły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej też brak (www.bip. owiat.koszalin. l). – Obecnie starosta Roman Szewczyk jest w trakcie analizy, bo to jest 120 oświadczeń, ocząwszy od radnych, oprzez nadleśniczych, skończywszy na osobach wydających decyzję administracyjne w PUP – wyjaśnia Agnieszka ... do uzyskania informacji o działalności organów władzy ublicznej, oraz osób ełniących funkcje ubliczne, tak stanowi Konstytucja RP. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór można zleźć np. na stronie internetowej rogramu ‟Podziel...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=10608All right reserved.
© każdej nocy to wraca...