oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych

site
każdej nocy to wraca...

Temat: TJ - spotkanie założycielskie
" />Witam. Przypominam wszystkim zamierzającym wziąć udział w sobotnim spotkaniu założycielskim o konieczności dostarczenia następujących oświadczeń (było zaświadczeń): 1. O posiadaniu obywatelstwa polskiego. 2. O korzystaniu z pełni praw publicznych. 3. O posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Proszę też pamiętać o deklaracjach członkowskich i posiadaniu ze sobą dowodów osobistych. Pozdrawiam. Edit: 21.01.10, 8:52, Michał Piotrek się troszkę pomylił, chodzi o oświadczenia tzn. pisemko iż: Ja, xxx xxx legitymujący się dowodem osobistym xxx itd. oświadczam że posiadam obywatelstwo polskie, pełnię praw publicznych itd. Czyli nie potrzeba żadnych zaświadczeń z sądów, piszemy to samodzielnie....
Źródło: jurapolska.com/forum/viewtopic.php?t=3843Temat: Spotkanie robocze - piątek 4.12.09
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Proszę też o złożenie wypełnionych deklaracji członkowskich. Niezbędne dokumenty (teksty uchwał) przygotuję ja i Student, pozostaje wyznaczenie terminu proponuję :22 piątek, 23 sobotę lub 24...
Źródło: jurapolska.com/forum/viewtopic.php?t=3812


Temat: kurs na sedziego żużlowego
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji sędziego sportu żużlowego. za http://www.pzm.pl (styczeń, rok 2004)
Źródło: stalrzeszow.com/viewtopic.php?t=1869


Temat: Praca biurowa / Administracja
celów rekrutacji -kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie -kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego -oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych -kopie świadectw pracy Termin skladania dokumentow:2010-04-20 Miejsce skladania dokumentow: Urząd Skarbowy Staszica 1 05-800 Pruszków Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod nr tel:...
Źródło: forum-pruszkow.pl/viewtopic.php?t=399


Temat: Dewiza: mało robić dużo mówić...
znajomość narzędzi marketingowych Wymagane dokumenty i oświadczenia: -  List motywacyjny, - Życiorys (CV) - Kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, Kandydaci zainteresowani pracą powinni złożyć dokumenty do dnia...
Źródło: foty.ladek.eu/viewtopic.php?t=344


Temat: oświadczenie o niekaralności
" />On sam pisze to oświadczenie : Oświadczam, że nie yłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystam z pełni praw publicznych. To chyba tak,
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17594


Temat: Absurdy w PKS
... przychylnym. - jesli ktos wymaga pisemnego zaświadczenia//oświadczenia o nieposzlakowanej opinii to mozna samenu napisac takie oświadczenie (Ja.... niżej podpisany korzystam z pełni praw publicznych, jestem osobą niekaraną, w miejscu zamieszkania cieszę...
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=445


Temat: Wpis na listę adwokatów lub radców
... karana za przestępstwa lub wykroczenia, nie toczyło się wobec mnie postępowanie dyscyplinarne. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Spełniam także warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia profilującego...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=170


Temat: Kazirodztwo polityczne
Radny X prowadzi działalność gospodarczą. Zarobił z tego tytułu XX zł w 2004 r. wg oświadczenia majątkowego. Wspomniana jego firma budowlana zajmuje się od wielu lat remontami miejskimi różnych instytucji, blokowisk, itp. Zachodzi pytanie, czy pan X, z Klubu XXX pełniąc funkcję radnego już czwartą kadencję, nie jest uprzywilejowany przy przetargach na te intratne roboty? Czy w swojej działalności gospodarczej nie wykorzystuje mienia komunalnego np. w postaci materiałów, wypożyczanych maszyn i urządzeń, korzystania z energii, wody, jakiejkolwiek własności oraz innych praw majątkowych należących do miasta - gminy czy powiatu? Czyż nie jest choćby nadużyciem pobieranie przez radnego pożytków (z finansów publicznych, budżetu gminy – majątku obrotowego) z wykorzystaniem mienia komunalnego i miejskiego, powiatowego? Domyśleć się można, dlaczego pan X jest wiecznie tak spolegliwy i ... funkcje publiczne, a prowadzenie działalności gospodarczej, oraz pełnienie funkcji w jednostkach budżetowych i samorządowych. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne...
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=489


Temat: MPK Lublin.
... „MPK Lublin” Sp. z o.o · Oświadczenia kandydata o: - Korzystaniu z pełni praw publicznych - Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. - Niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom. - Zgodzie...
Źródło: lubforum.pl/index.php?showtopic=729


Temat: Tego jeszcze nie było. Konkurs na prezesa MPK! [GW]
kandydata o: - Korzystaniu z pełni praw publicznych - Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. - Niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom. - Zgodzie na przetwarzane danych osobowych W toku postępowania...
Źródło: ltek.cba.pl/viewtopic.php?t=1386


Temat: WYBORY-Dyrektora Sanepidu w Słupsku
inne wyższe wykształcenie i specjalizacja z dziedziny medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, - minimum 3 letni staż na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej, - stan zdrowia pozwalający ... kopią pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopią nowego dowodu osobistego - oświadczeniem kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - kopią dyplomu ukończenia studiów wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje -...
Źródło: obywatelski.slupsk.pl/forum/viewtopic.php?t=621


Temat: Wybór prezesa PR - postępowanie kwalifikacyjne
prawnych, 5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu, 6) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę ‟Przewozy Regionalne” sp. z o. o. dla celów postępowania kwalifikacyjnego. 2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 1) list motywacyjny oraz adres do korespondencji (w tym telefon kontaktowy), 2) życiorys z opisem pracy zawodowej (CV), 3) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu, a także wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółki ... Zarządu - Dyrektora Generalnego – nie otwierać”. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie i oświadczenia wpłynęły do Spółki przed jego upływem. W przypadku zgłoszenia przesłanego pocztą, decyduje data doręczenia zgłoszenia. ... spółek handlowych, 4) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w podanym zakresie, 6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i ... podpisaniu oświadczenia o poufności. 12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn. 13. Rada Nadzorcza indywidualnie poinformuje kandydatów o wynikach postępowania...
Źródło: rail.waw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=8180


Temat: PISZĄ O NAS
za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe), 5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia...
Źródło: lja.pl/lja/viewtopic.php?t=3150


Temat: Praca w urzędzie miasta
korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, nie był(a) skazany(a) prawomocnie za przestępstwo umyślne, nieposzlakowana opinia, wykształcenie: wykształcenie wyższe, co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych 2. Wymagania dodatkowe: posiadanie niezbędnej wiedzy w zakresie samorządowej administracji publicznej, umiejętność obsługi komputera, znajomość języków obcych, wskazane studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania środków unijnych 3. ... poz. 869) 9/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o tym, że nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo umyślne. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: 1/ osobiście w Urzędzie Miasta ... które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.tomaszow-lubelski.bip.mbnet.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=19834


Temat: Jak poprawic stan polskiego kolarstwa?
... 2. Do wniosku o przyznanie licencji trenera należy dołączyć: 1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 2) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o których...
Źródło: atrof.nethit.pl/viewtopic.php?t=1100


Temat: Ach te konkursy
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, 8. nieposzlakowana opinia. b. ... przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, o zamówieniach publicznych oraz prawa pracy, 4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych ... staż pracy, 5) dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje, 6) dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, 7) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Nidzickiego Ośrodka Kultury, uwzględniająca aspekty organizacyjne i finansowe, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 11) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty, 12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.), złożone do celów konkursu, 13) oświadczenie, ... finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm.), 14) inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje, itp.). Oświadczenia, życiorys, list motywacyjny winny być ... wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego. c. Miejsce: Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1 13-100...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=15926


Temat: nabór do WSA w Warszawie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, ¡ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, ¡ 3 aktualne fotografie zgodne w wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu ... siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i składać się będzie z dwóch części: - ... polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia organu administracji publicznej i postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego procesowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=1032


Temat: Realizacja Strategii Transportowej i Planu RozwojuTransportu
pełni praw publicznych, c) wykształcenie - wyższe, d) minimalny staż pracy – 5 lat, e) łącznie co najmniej 2- letni staż pracy: - na stanowiskach urzędniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, - ... w imieniu ZTM oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym, c) planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi liniami autobusowymi, d) określenie szczegółowego zakresu zamówień ... c) dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów ), d) kserokopie świadectw pracy, e) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, f) podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia, g) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje), h) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), ... określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3....
Źródło: obywatelski.slupsk.pl/forum/viewtopic.php?t=1358All right reserved.
© każdej nocy to wraca...