oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

site
każdej nocy to wraca...

Temat: Nowe wiadomości
... oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji sędziego sportu żużlowego. Główna Komisja Sportu Żużlowego po...
Źródło: jaskolki.fora.pl/a/a,15.htmlTemat: [Łask] ZKM Łask
BURMISTRZ ŁASKU ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku 1. Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie; - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze; - min. 5 lat stażu pracy, ... form organizacyjnych. 2. Wymagania pożądane: - znajomość ustawy - prawo przewozowe i ustawy o transporcie drogowym; - znajomość kodeksu spółek handlowych; - znajomość zasad organizacji i zarządzania transportem. 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) jednoosobowe kierowanie samorządowym zakładem budżetowym - Zakładem Komunikacji Miejskiej w Łasku w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym ... zbiorowego; 4) prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej; 5) reprezentowanie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku oraz działanie w imieniu Gminy Łask wobec administracji publicznej, instytucji, osób prywatnych i innych podmiotów. 4. ... gminy Łask z możliwością zastosowania różnych form organizacyjnych, 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy (świadectwa pracy), 5. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z ... za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej...
Źródło: komunikacjalodz.fora.pl/a/a,29.html


Temat: Straż Miejska przejdzie reorganizację?
http://www.bip.malbork.pl...=1568&Itemid=91 Burmistrz Miasta Malborka OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Komendanta Straży Miejskiej 1. Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze lub administracyjne, c) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o strażach gminnych wraz z aktami wykonawczymi, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, d) niekaralność, e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku potwierdzony orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 01 września 2004 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz.U. Nr 205, poz. 2105), g) uregulowany stosunek do służby wojskowej, i) posiadania prawa jazdy kat. B, j) ukończone 26 lat. ... pracy, e) kserokopia dowodu osobistego, f) kserokopia prawa jazdy, g) kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, h) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych, i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz o posiadaniu pełni praw publicznych, j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, k) referencje z poprzedniego miejsca pracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne ... do Urzędu (Jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta, Plac Słowiański...
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=2871


Temat: Straż Miejska przejdzie reorganizację?
Burmistrz Miasta Malborka OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Komendanta Straży Miejskiej 1. Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) wykształcenie wyższe, c) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o strażach gminnych wraz z aktami wykonawczymi, d) niekaralność, e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, f) uregulowany stosunek do służby wojskowej, g) posiadania prawa jazdy kat. B, h) ... kserokopia dowodu osobistego, f) kserokopia prawa jazdy, g) kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, h) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych, i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz o posiadaniu pełni praw publicznych, j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, k) referencje z poprzedniego miejsca pracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać ... (Jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.malbork.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta, Plac Słowiański 5. Wymagane...
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=2871


Temat: Kompleks sportowo-rekreacyjny
Burmistrz Babimostu ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście 1. Wymagania w stosunku do kandydatów: 1) Wymagania niezbędne : a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, d) wykształcenie wyższe- preferowane kierunki ekonomia, zarządzanie, pedagogika, e) co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej ... finansach publicznych, - ustawy o kulturze fizycznej, - ustawy o imprezach masowych, g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora, h) nieposzlakowana opinia. 2) wymagania dodatkowe: a) obowiązkowość, odpowiedzialność za ... szkoleniach, 6) oświadczenie o niekaralności, 7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ... zakwalifikowali się do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Babimost, 3) Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu i BIP Gminy Babimost, 4) Dokumenty...
Źródło: forumbabimost.az.pl/viewtopic.php?t=29


Temat: jest fucha - kto startuje
Burmistrz Gminy i Miasta Szadek Ogłasza nabór na stanowisko (½ etatu) Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: 1. Posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub ochrona środowiska, 2. znajomość co najmniej jednego języka obcego, 3. znajomość pracy na komputerze, 4. wykazać się znajomością prawa pracy i ochrony środowiska oraz ustawy samorządowej, 5. posiadać ... 7. doświadczenie w administracji publicznej, 8. znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji. Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać: 1. list motywacyjny, 2. życiorys (CV), 3. odpis ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, 4. kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem o ile takie posiadają, 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy wystawione przez lekarza medycyny pracy, 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich ... na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku, 8. oświadczenie do pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem ... i Miasta Szadek. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.szadek.bip.cc - aktualności) do dnia 10 października 2008 roku oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta...
Źródło: szadek.info/viewtopic.php?t=217


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
pełni praw publicznych, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - cieszy się nieposzlakowaną opinią, - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Wymagania dodatkowe: - znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, - znajomość procedur postępowania administracyjnego i cywilnego, - znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, - znajomość spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami, - znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, - umiejętność interpretacji i stosowania prawa, - umiejętność kierowania zespołem, samodzielność, komunikatywność, inicjatywa. Główne zadania na stanowisku: - kierowanie ... - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczenia o ukończeniu kursów, seminariów itp.) - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie stwierdzające posiadany staż pracy, - oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności). Dokumenty należy składać w godzinach pracy ... dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starostwo.krotoszyn.pl. oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa). Na podanej wyżej stronie internetowej w dziale sprawy kadrowe; procedury, udostępnione zostały wzory kwestionariusza osobowego oraz...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3234


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
czynności prawnych oraz korzysta z praw publicznych, - cieszy się nieposzlakowaną opinią, - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku Wymagania dodatkowe: - umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel) oraz VULCAN Płace, Płatnik, Internet, e-Mail - znajomość i rozeznanie w podstawowych przepisach prawnych dotyczących ZUS, podatków, płac, itp. - preferowana praktyka na stanowiskach podobnych w sferze budżetowej - umiejętność pracy w zespole, - dokładność, odpowiedzialność, kreatywność, terminowość, - zdolność do interpretacji i stosowania prawa Zakres obowiązków: - prowadzenie kasy dla I LO (odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze oraz druki ścisłego zarachowania), - sporządzanie list płatniczych, - rozliczanie i prowadzenie dokumentacji ZUS (prace ... itp.) - posiadane kserokopie świadectw pracy, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ... Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (www.bip.starostwo.krotoszyn.pl) Dyrektor szkoły mgr Kazimierz Wałęsa
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2441


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
stażu na stanowiskach urzędniczych w jednostkach sektora publicznego, - osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne, - osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, - osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. Wymagania dodatkowe: - znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych z zakresu rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości budżetowej, rozliczanie wynagrodzeń, - biegła znajomość komputera oraz znajomość programu księgowego VULCAN, - znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, - zdolność do interpretacji i stosowania prawa, - komunikatywność oraz umiejętność pracy w ... o ukończeniu kursów, seminariów itp.), - posiadane kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o odbyciu stażu lub uprawnień zawodowych, - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, - zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, - oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej ( określić charakter działalności ), - oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej ... i sprawozdań finansowych, - wykonywanie czynności zawartych w ramowej instrukcji obiegu dokumentów księgowych. Miejsce złożenia dokumentów: Dokumenty należy składać w sekretariacie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie, Konarzew 76, 63-700 Krotoszyn, tel. ... kandydata. Informacje upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej WWW.bip.starostow.krotoszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej SOSW Konarzew. /-/ Dyrektor – mgr Daria Rakowiecka-Nowacka
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2307All right reserved.
© każdej nocy to wraca...